...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Duy Khánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Ngọc Tiền
Tóm tắt: Sử dụng phần mềm PSS-ADEPT 5.0 để tính toán khảo sát tuyến đường dây trên thực tế, và tính toán được tổn hao công suất và tổn hao điện năng trên tuyến 471 huyện Duyên Hải.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTV LE DUY KHANH 8736 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm