...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Mỹ Nhung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Tóm tắt: - Giải quyết những khó khăn trong việc dạy hình thành kỹ năng nói đúng tiếng Việt cho trẻ người Khmer; Tìm ra được những phương pháp dạy trẻ người Khmer nói đúng Tiếng Việt đạt hiệu quả cao hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN THACH THI MY NHUNG 1089 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm