...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Thị Hồng Diệm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tóm tắt: Khảo sát thực trạng về kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên của ngành giáo dục mầm non; - Xây dựng một số biện pháp nhằm hình thành kỹ năng quản lý thời gian phù hợp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non; - Đề ra những yếu tố cần thiết để nâng cao kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên ngành giáo dục mầm non.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN KIM THI HONG DIEM 3097 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm