...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Thùy Dương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Liêu Thị Thùy Trang
Tóm tắt: - Đánh giá thực trạng nhận thức nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn hiện nay; - Tìm hiểu nhận thức về nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường ĐHTV; - Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên ngành GDMN trường ĐHTV về nghề giáo viên mầm non.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lam Thuy Duong 1120 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm