...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Oanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học. Từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI OANH 629 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm