...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Phụng Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Liêu Thanh Tâm
Tóm tắt: - Nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ 4-5 tuổi; - Phân tích ưu điểm và hạn chế của phần mềm Powerpoint trong thiết kế bài giảng dành cho trẻ 4 – 5 tuổi; - Thiết kế một số bài giảng bằng Powerpoint cho trẻ 4-5 tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN HUYNH THI PHUNG KIEU 8309 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm