...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Xuyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Trọng Lăng
Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng nhận thức của cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 4 tuổi. Từ đó đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức trong gia đình đúng đắn cho phụ huynh nhằm giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN PHAM THI MY XUYEN 1253 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm