...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Chăm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Văn Tuân
Tóm tắt: - Đánh giá thực trạng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông; - Làm rõ và nhận thức sâu sắc về nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn; - Nêu phương pháp và biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN BUI NGOC CHAM 1180 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm