...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Thị Kim Huệ
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng về việc giao tiếp với phụ huynh của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao năng lực giao tiếp với phụ huynh và làm tốt nhiệm vụ của mình.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Thi Ngoc Tran 515 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm