...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lữ Kiều Diễm Phúc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Thị Kim Huệ
Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng mức độ biểu hiện kỹ năng giao tiếp ở trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề và những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó. Từ đó đề xuất ra một số biện pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN LU KIEU DIEM PHUC 1859 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm