...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Dương Thanh Tuấn
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận, quy trình thực hiện và thời hạn bảo quản tài liệu; nghiên cứu sự cần thiết của công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh; - Đánh giá thực trạng công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh trong năm 2017; - Nghiên cứu những đề xuất, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 871 KLTN PHAM THI NGOC YEN 850 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm