...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Mến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành đến năm 2023.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN VAN MEN 2172 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm