...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Nguyễn Mai Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Tóm tắt: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - DO NGUYEN MAI TRANG 897 Kb (4 lượt tải) (5 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm