...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
Tóm tắt: Bài toán ED (economic dispatch) đã có lịch sử phát triển từ lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch và điều khiển hệ thống điện. Bài toán điều độ tối ưu sử dụng phương pháp danh sách ưu tiên cải tiến và quy hoạch toàn phương là sự kết hợp tốt trong việc giải quyết những vấn đề như tối ưu chi phí sản xuất, vận hành an toàn, tin cậy. Xây dựng lịch trình khởi động, vận hành, ngừng và bảo trì các tổ máy phát trong nhà máy điện sao cho đạt hiệu quả để giúp cho các kỹ sư vận hành đưa ra các quyết ...

Tìm kiếm thêm