...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Công Truyền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Văn Tấn
Tóm tắt: Tối ưu quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời là một trong những vấn đề quan trọng trong việc quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp ổn định và vận hành cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu của nghiên cứu là mô phỏng tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Vĩnh Long. Xác định số giờ năng trong năm, cường độ bức xạ từng khu vực, xác định số giờ nắng trung bình của từng tháng cho từng khu vực dự kiến quy hoạch nhà máy. Thêm vào đó mô ...

Tìm kiếm thêm