...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Đăng Khoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Hoàn
Tóm tắt: Nghiên cứu tính khả thi về điều kiện lắp đặt, cấu hình hệ thống và chi phí đầu tư hệ thống pin quang điện độc lập trên hồ nuôi cá tra tại Cù lao Đồng Phú: - Đánh giá các điều kiện lắp đặt pin quang điện; - Tối ưu thiết kế hệ thống pin quang điện để có chi phí đầu tư thuần hiện tại thấp nhất.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 915 LUAN VAN SBV - VO DANG KHOA 4270 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm