...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Trúc Mai
Thông tin xb: Đại học Đà Nẵng, 2016
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Trung Hùng
Tóm tắt: Nghiên cứu và xây dựng hệ chuyên gia ứng dụng trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh. - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia, hoạt động TVTS, lý thuyết chọn nghề nghiệp, ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP và một số bài báo, luận văn tốt nghiệp khóa trước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT PhamThiTrucMai 270 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm