...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Thị Mai Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu
Tóm tắt: - Hệ thống hóa cơ sở lí luận của các mô hình dạy đọc truyện ngắn; các mô hình dạy đọc phát triển năng lực người học; - Đánh giá về thực trạng dạy học truyện ngắn hiện nay; - Đề xuất mô hình dạy đọc mới; - Thực nghiệm mô hình đề xuất và đánh giá để kiểm tra tính khả thi của mô hình.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - CAO THI MAI HUONG 267 Kb (5 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm