...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Kiều Thanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Thanh Bình
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. Đây là hoạt động trải nghiệm các tác phẩm văn học theo hình thức sân khấu hóa, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông hiện nay; Đề tài xác định được một số yêu cầu về tổ chức hoạt động và thiết kế kịch bản để sân khấu hóa, hướng đến phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua việc học tập bằng trải nghiệm nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - PHAM THI KIEU THANH 276 Kb (3 lượt tải) (9 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm