...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thị Hồng Lê
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến
Tóm tắt: Tiếp cận cơ sở lí thuyết về thể loại sử thi, dạy học tương tác; - Tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm sử thi ở trường THPT hiện nay để đánh giá được các phương pháp, cách thức dạy học đối với tác phẩm sử thi của người dạy có tạo sự hứng thú và phát huy năng lực của học sinh; - Triển khai thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài; Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể cho việc ứng dụng cũng như ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - LY THI HONG LE 406 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm