...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Thị Thu Sương
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - LE THI HOA 1835 Kb (1 lượt tải) (5 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm