...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mai Thị Thúy Lan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Minh Hường
Tóm tắt: Nghiên cứu vận dụng cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức sân khấu hóa tác phẩm nhằm rèn luyện năng lực trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - MAI THI THUY LAN 244 Kb (8 lượt tải) (26 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm