...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thành Trung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Từ Văn Bình
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho Agribank chi nhánh Trà Vinh đưa ra được những chính sách phù hợp thu hút thêm khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - LE THANH TRUNG 1990 Kb (5 lượt tải) (23 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm