...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thành Trung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Ngô Quang Huân
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - PHAM HOANG HUY 1006 Kb ( lượt tải) (16 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm