...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Chi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông
Tóm tắt: Xác định các chỉ tiêu sinh lý thông thường (thân nhiệt, tần số tim đập, tần số hô hấp) của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định một số chỉ tiêu sinh hóa máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT-TRAN THI KIM CHI 1179 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm