...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Dương Kim Thế Nguyên
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ tai nạn lao động trong quy định pháp luật ở một quốc gia; phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ TNLĐ; đánh giá thực tiễn thực hiện chế độ TNLĐ tại Việt Nam; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật về chế độ TNLĐ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế độ TNLĐ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - Nguyen Thi Phuong Linh 759 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm