...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Nhiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Dương Kim Thế Nguyên
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam. So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật một số nước trên thế giới về sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặn, giảm thiểu lao động trẻ em. Từ đó, luận giải và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hiện hành nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu sử dụng lao động trẻ em trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI MY NHIEN 369 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm