...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thanh Quân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); sinh hoạt văn hóa mang tính cá nhân, gia đình tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Tìm kiếm thêm