...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Minh Phượng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Luận văn làm rõ vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ xã đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, xây dựng gia đình văn hoá của người khmer và khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hoá của người khmer ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong ...

Tìm kiếm thêm