...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Văn Thành
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phan Quốc Anh
Tóm tắt: Làm rõ nguồn gốc, đặc điểm, quá trình biến đổi của hôn nhân truyền thống và lễ cưới của dân tộc Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hệ quả của sự biến đổi đó tác động như thế nào đối với văn hóa nói chung và lĩnh vực hôn nhân, phong tục cưới nói riêng của cộng đồng người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đề ra khuyến nghị trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa tộc người trong bối cảnh hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - PHAM VAN THANH 1188 Kb (2 lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm