...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Huỳnh Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Phân tích làm rõ tục đi tu báo hiếu từ truyền thống đến biến đổi đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer huyện Trà Cú, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực của Phật giáo Nam Tông đối với phong tục tu truyền thống báo hiếu của người Khmer huyện Trà Cú và sự biến đổi trong phong tục tu của người Khmer trong giai đoan hiện nay.

Tìm kiếm thêm