...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thành Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Qua việc nghiên cứu, chúng tôi mong muốn làm rõ và cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về tục thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo của người Việt đang được sinh hoạt tại TP.HCM, mang vai trò gì và thay đổi như thế nào sau một thời gian dài tồn tại. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn sẽ có nhiều người hiểu rõ hơn về tục thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo của người Việt, một tín ngưỡng th ờ vị anh hùng dân tộc của người Việt ngay tại TP.HCM, qua đó sẽ giúp công tác bảo tồn và duy trì phát triển hơn.

Tìm kiếm thêm