...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thanh Nhã
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Mai Mỹ Duyên
Tóm tắt: Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễnvề giao lưu và tiếp biến văn hóa trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ với các nền văn hóa trong bước đường hình thành và phát triển. Từ đó có những giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Luận văn hệ thống các tài liệu về Đờn ca tài tử Nam bộ. Trong đó, hệ thống lại các nội dung về sự giao lưu và tiếp biến văn hóa trong nghệ thuật Đờn ca tài tử nghiên cứu kế thừa từ các tài liệu của các nhà ...

Tìm kiếm thêm