...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Phi Công
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Mai Mỹ Duyên
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn công tác tuyên truyền tại báo Ấp Bắc, luận văn nhận diện các yếu tố VHPVT của Tiền Giang được thể hiện trên báo Ấp Bắc, đồng thời phân tích những vấn đề làm được, những vấn đề chưa làm được trong công tác tuyên truyền, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền VHPVT trên báo Ấp Bắc.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT – DO PHI CONG 999 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm