...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Vũ Trọng Lâm
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Lê Thanh Bình
Tóm tắt: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về văn hóa đối ngoại. Chương 2: Hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tìm kiếm thêm