...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Vũ Thị Sao Chi
Thông tin xb: Khoa học Xã hội, 2016
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Thị Sao Chi
Tóm tắt: Chương 1: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ trong lĩnh vực hành chính. Chương 2: Quy định của nhà nước và những yêu cầu chung về sử dụng ngôn ngữ hành chính. Chương 3: Thể thức văn bản hành chính. Chương 4: Chính tả trong văn bản hành chính. Chương 5: Từ ngữ trong văn bản hành chính. Chương 6: Câu trong văn bản hành chính. Chương 7: Bố cục nội dung văn bản hành chính. Chương 8: Mẫu hóa văn bản hành chính. Chương 9: Vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt hành chính trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1100_Tiếng Việt hành chính 339835 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm