...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Huyền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu các tập tục sinh đẻ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, những biểu hiện của tập tục này. Qua đó, tìm hiểu sự biến đổi của tập tục sinh đẻ trong tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội hiện nay. Nhận xét đánh giá tập tục sinh đẻ, qua nghiên cứu rút ra được những kinh nghiệm về tri thức dân gian, tri thức tộc người và để nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng của người Khmer Trà Vinh hiện nay.

Tìm kiếm thêm