...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hà Văn Hùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Đề tài này sẽ truy tìm nguồn gốc, thiết kế cơ bản, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và mục đích và ý nghĩa xây dựng của thánh đường của người Chăm Islam ở An Giang; làm rõ những giá trị văn hóa của thánh đường trong đời sống văn hóa của người Chăm Islam An Giang qua nghi lễ hoặc những khía cạnh khác cũng như giải mã các hiện tượng văn hóa có liên quan đến thánh đường trong đời sống cộng đồng Chăm Islam.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - HA VAN HUNG 719 Kb ( lượt tải) (6 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm