...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Lê Huyền Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lý Thị Bé Luyễn
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng và nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động soạn thảo văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1144 KLTN VO LE HUYEN TRANG 3175 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm