...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Vân
Thông tin xb: Học viện Khoa học Xã hội, 2016
Tác giả bổ sung: GS. TS. Nguyễn Đức Tồn
Tóm tắt: Trên cơ sở lý thuyết Hoạt động lời nói (HĐLN), nghiên cứu sự thụ đắc tiếng Anh của học sinh tiểu học và đề xuất đường hướng giảng dạy (nguyên tắc, kỹ thuật, hoạt động ...) phù hợp nhằm nâng cao khả năng thụ đắc của đối tượng nghiên cứu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Huynh Thi Bich Van 464 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm