...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Hiếu Thành
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: Trần Hiếu Thành
Tóm tắt: Luận văn này được thực hiện nhằm khẳng định và đánh giá mức độ tác động các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTTTKT của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tìm kiếm thêm