...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Nguyễn Chí Nguyện
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Tấn Dũng
Tóm tắt: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Trà Cú.

Tìm kiếm thêm