...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Khắc Trân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó đưa ra một số hàm ý hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng hiệu quả chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1629_LUAN VAN SBV - DO KHAC TRAN 1011 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm