...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Nguyệt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Văn Tùng
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tiền Giang; Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang; Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm