...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Dương Thị Mai Hà Trâm
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm