...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Misin
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Ngọc Toàn
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm