...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện sản nhi Tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm hoàn thiện HTKSNB tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm