...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tấn Luật
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Ngọc Toàn
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1635_LUAN VAN SBV - NGUYEN TAN LUAT 1282 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm