...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Tố Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao tổ chức HTTTKT tại các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1636_LUAN VAN SBV - LE THI TO QUYEN 2041 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm