...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thảo Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các DNNVV tại TP. Trà Vinh; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam của các DNNVV tại TP. Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1638_LUAN VAN SBV - TRAN THAO QUYEN 1039 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm